even wachten aub...

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden – Sinelco International BV – geldig vanaf 1 mei 2023

 

Artikel 1 – Definities

  1. «Algemene Verkoopsvoorwaarden» betekent het onderhavig document evenals alle latere aanpassingen hieraan, de laatste versie is steeds online beschikbaar.

  2. «Annulering» betekent een geschreven kennisgeving van de Klant aan SINELCO om een Order niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren.

  3. «Contract» betekent alle overeenkomsten met als doel de verkoop van SINELCO-Producten aan de Klant.

  4. «Klant» betekent elke onderneming, in de zin van boek I van het Wetboek Economisch Recht, die met SINELCO een Contract afsluit.

  5. «Levering» heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 5 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

  6. «Order» verwijst naar elk bericht dat door de Klant aan SINELCO gestuurd heeft met de bedoeling een Contract voor Producten af te sluiten.

  7. «Overmacht» betekent elke gebeurtenis of elke omstandigheid die door de partijen redelijkerwijze niet kon voorzien worden en die aan hun redelijke controle ontsnapt en de uitvoering van het Contract onmogelijk maakt. Worden aanzien als gevallen van Overmacht, zonder hierin echter volledig te zijn, natuurrampen, nucleaire of chemische ongevallen, maatregelen of bindende maatregelen van een bevoegde (administratieve) overheid , elektriciteitspannes, beperkte bevoorrading in grondstoffen in een bepaalde markt, storingen in de telecommunicatienetwerken, brand, het in gebreke blijven van leveranciers, boycots, oorlogen, gewapende conflicten, stakingen of acties van werknemers binnen of buiten de lokalen van een partij of bij haar leveranciers, de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van een overeenkomst door een derde en alle andere omstandigheden die een partij in de onmogelijkheid doen verkeren om haar verplichtingen op een normale manier, binnen de vereiste termijn, uit te voeren.

  8. «Producten» betekent het geheel van Producten zoals in de orderbevestiging opgesomd en alle eventuele diensten die in verband met deze Producten geleverd worden.
  9. «SINELCO» betekent SINELCO INTERNATIONAL BV, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse (België), Klein Frankrijkstraat 37, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister («Kruispuntbank der Ondernemingen») en in het rechtspersonenregister van Oudenaarde (België) onder het nummer 0400.208.340.
  10. «Werkdag» betekent alle kalenderdagen met uitzondering van de zaterdagen, de zondagen en de feestdagen in België.

 

Artikel 2 – Algemene bepalingen

2.1. Elke juridische relatie die ingevolge het Contract tussen SINELCO en de Klant ontstaat, wordt uitsluitend door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden beheerst.

2.2. Elke afwijking en/of aanpassing aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is uitsluitend mogelijk mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van door SINELCO behoorlijk bevoegd verklaarde vertegenwoordigers en dit alvorens enig begin van uitvoering van een Order.

2.3. Indien het effect of de geldigheid van een of van alle bepalingen uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in vraag gesteld wordt/worden, zal deze betwisting niet resulteren in het in vraag stellen van het geheel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

2.4. SINELCO houdt zich het recht voor om zonder akkoord van de Klant haar vorderingen (facturen) uit een Contract aan een derde over te dragen, en mits kennisgeving aan de Klant, al haar rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. De Klant kan op haar beurt zijn contractuele rechten en verplichtingen na voorafgaand en schriftelijk akkoord van SINELCO overdragen.

 

Artikel 3 – Het afsluiten van het Contract

  1. Elk aanbod aangaande een handelstransactie verstuurd door SINELCO, wordt zonder verplichting van harentwege gedaan, zelfs indien het aanbod een aanvaardingstermijn vermeldt.
  2. De Klant dient Orders schriftelijk of elektronisch over te maken. Orders kunnen enkel met toestemming van SINELCO geannuleerd worden. Zodoende heeft SINELCO het recht om elk bijkomend Order bij een bestaand Order als een nieuw Order te behandelen. SINELCO heeft het recht, voor welke reden dan ook, om Orders te weigeren zonder haar beslissing te moeten motiveren. De weigering van een Order door SINELCO, om welke reden dan ook, kan nooit aanleiding geven tot het verkrijgen van een schadevergoeding dan wel intresten door de Klant.
  3. Elk Order dient een minimaal te bestellen hoeveelheid per Levering, zoals beslist door SINELCO, te omvatten.

 

Artikel 4 – Prijs

  1. De prijs die aan SINELCO verschuldigd is voor de Producten wordt in de orderbevestiging vermeld. Behoudens indien anders vermeld in de orderbevestiging worden alle prijzen opgegeven exclusief belastingen en zonder (i) de taks op de toegevoegde waarde (BTW) en elke andere taks of bijdrage en (ii) alle andere kosten die in het kader van het Contract verschuldigd zouden kunnen zijn, zoals onder andere: transport-, import-, export-, verpakkings- of de betaling van inklaringsrechten.
  2. Indien één of meerdere prijscomponenten stijgen, al dan niet voor de Levering van de Producten, heeft SINELCO het recht om de prijs in vergelijking met de in de orderbevestiging opgegeven prijs te verhogen om zo de prijsverhoging in rekening te brengen. Worden niet-limitatief als prijscomponenten aanzien: (i) de schommelingen van de wisselkoersen, (ii) de kosten voor lonen en verzekeringen, (iii) de kosten voor grondstoffen, (iv) de kosten voor transport, de opslag en bewaring, (v) de taksen, belastingen, douanerechten bij in- en export en (vi) de verzekeringspremies.

  3. Indien SINELCO gebruikmaakt van haar rechten, zoals in artikel 4.2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden omschreven, heeft de Klant het recht om het Contract te beëindigen door kennisgeving aan SINELCO binnen de zeven (7) dagen nadat de prijsverhoging hem werd meegedeeld.

 

Artikel 5 – Levering en retour

5.1. Behoudens een uitdrukkelijk andersluidende bepaling worden de Producten in overeenstemming met de voorwaarden, de termijnen en het adres vermeld in de orderbevestiging geleverd. Indien in de orderbevestiging geen voorwaarden en/of termijnen en/of adres vermeld wordt, worden de Producten op het adres van de maatschappelijke zetel van de Klant geleverd. SINELCO bepaalt de wijze van transport en verpakking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De kosten voor de Levering zijn ten laste van de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2. De Klant moet de bestelde Producten bij Levering in ontvangst nemen. Indien zou blijken dat de Levering tijdens de openingsuren op het adres zoals vermeld in artikel 5.1 onmogelijk is, wordt dit als een contractuele schending vanwege de Klant aanzien en SINELCO zal het recht hebben om de Producten, ofwel op kosten en risico van de Klant op te slaan, of het Contract onmiddellijk (of om op het even welk later ogenblik) te beëindigen.

  1. De leveringsdata worden door SINELCO op indicatieve wijze meegedeeld. Een vertraging in de Levering kan in geen enkel geval als een niet-naleving van het Contract door SINELCO aanzien worden en zal aan de Klant geen enkel recht verlenen om het Contract te ontbinden of om een financiële vergoeding of schadevergoeding en intresten te eisen.

  2. De aanvaarde Producten mogen onder voorbehoud van een voorafgaande, uitdrukkelijke en geschreven aanvaarding naar SINELCO teruggestuurd worden. Behoudens anders overeengekomen, gebeurt het terugsturen van Producten ten laste en op risico van de Klant.

  3. De Klant is verplicht om de instructies van SINELCO met betrekking tot de opslag en de manipulatie van de geleverde Producten strikt na te leven en deze op intacte wijze te bewaren en te verkopen en vrijwaart uitdrukkelijke SINELCO voor elke aansprakelijkheid in dat verband ook ten aanzien van eindklanten van de Klant.

  4. SINELCO behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke of gespreide Leveringen uit te voeren met een daaropvolgende aangepaste facturatie, zonder dat de Klant het recht heeft om dit te weigeren en zonder dat de Klant hierbij tot een uitgestelde betaling kan over te gaan. Artikel 5.2 is eveneens op gedeeltelijke of op gespreide Leveringen van toepassing.

Artikel 6 – Volgende leveringen

De Producten zijn conform voor verkoop binnen het territorium van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Buiten het vermelde territorium is de Klant verantwoordelijk om de lokale regelgeving na te leven. Voor gelijk andere wijziging aan de verpakking (bijvoorbeeld aanbrengen van een ander merk) is de Klant gehouden om vooraf en schriftelijk bij gemotiveerd schrijven SINELCO haar toestemming te bekomen.

 

Artikel 7 – Betaling

  1. De klant zal voor de Producten betalen zonder enige korting, verrekening, compensatie of inhouding, en binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum.

  2. SINELCO houdt zicht het recht voor om een voorafbetaling te vragen in het Order.

  3. Indien de Klant op de vervaldag de prijs niet betaalt, worden alle bedragen die de Klant aan SINELCO verschuldigd is, onmiddellijk en automatisch opeisbaar en dit zonder ingebrekestelling en zonder vereiste van voorafgaandelijke rechterlijke machtiging. Bovendien zal SINELCO van rechtswege, zonder een voorafgaande ingebrekestelling, noch voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, gerechtigd zijn om: (i) op alle onbetaalde facturen verwijlintresten aan te rekenen aan de intrestvoet zoals bepaald door de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, verhoogd met 2 %, betaalbaar vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling en/of (ii) de uitvoering van het Contract tussen SINELCO en de Klant op te schorten. Na elk aldus verstreken jaar wordt de verschuldigde intrest gekapitaliseerd en brengt deze op zijn beurt, volgens het hierboven beschreven mechanisme, intrest op.

Bovendien zal het door de Klant nog verschuldigde bedrag met 1,5% op het te betalen bedrag per maand verhoogd worden, met een minimum van tweehonderd (200,00) EUR per geval, zonder afbreuk te doen aan het recht van SINELCO om bijkomende schadevergoeding te eisen indien de werkelijke schade hoger zou zijn.

7.4. De Klant zal enkel kunnen genieten van prijsverminderingen, kortingen en restorno’s mits hij voor geen enkele van zijn verplichtingen ten opzichte SINELCO in gebreke blijft.

Artikel 8 – Overdracht van risico en eigendom

  1. Het risico op verlies en beschadiging van de Producten wordt overgedragen aan de Klant van zodra de Producten de lokalen van SINELCO verlaten (conform Incoterm CIP).
  2. Bij het verlaten van de Producten uit de lokalen van SINELCO gaat het eigendomsrecht over aan de Klant. SINELCO zal op haar kosten, het transport van de te leveren Producten verzekeren.

 

Artikel 9 – Klachten, garanties en verantwoordelijkheden

  1. Na de Levering zal de Klant zonder uitstel de Producten inspecteren om eventuele schade of gebreken vast te stellen.
  2. De Klant zal de klachten wegens schade of zichtbare gebreken, zowel kwantitatief als kwalitatief, van de Producten op straffe van verval, binnen een termijn van tien (10) Werkdagen, te tellen vanaf de leveringsdatum van de Producten, schriftelijk en gemotiveerd aan SINELCO melden.

  3. De Klant zal klachten wegens een verborgen gebrek (en niet veroorzaakt door de Klant (bij wijze van voorbeeld: verkeerd gebruik, slijtage, het laten vallen van het Product,… en zie ook artikel 9.9) op straffe van verval, binnen een termijn van tien (10) Werkdagen, vanaf het ontdekken van het verborgen gebrek, schriftelijk en gemotiveerd aan SINELCO melden. Voor de melding van de klacht beschikt de Klant over een termijn die gelijk is aan de commerciële garantie van het Product in kwestie. De commerciële garantie van de Producten bedraagt:

– voor elektronica en meubilair: één (1) jaar met uitzondering voor elektronica van Original Best Buy: zes (6) maanden, en

vijf (5) jaar voor bepaalde onderdelen van het meubilair (bijvoorbeeld styling chairs). Een volledige lijst zal SINELCO online plaatsen of is beschikbaar op aanvraag (per email: info@sinelco.com).

De termijn van de commerciële garantie loopt vanaf het ogenblik dat de Klant de Producten heeft verkocht aan haar klanten (niet consumenten) (factuurdatum). Daarbij gaat SINELCO ervan uit dat de Klant de Producten maximaal binnen een termijn van maximum twee (2) jaar verkoopt.
Een voorbeeld: elektronica met een commerciële garantie van één (1) jaar kan nog tot twee (2) jaar in de rekken van de Klant blijven liggen. Bij verkoop biedt SINELCO voor dit Product nog één (1) jaar garantie. Indien het Product verkocht wordt na twee (2) jaar dan zal de totale duur van de garantie dus drie (3) jaar bedragen. SINELCO kan het bewijs van verkoop opvragen aan haar Klant. SINELCO sluit uitdrukkelijk het regresrecht van de Klant uit op SINELCO wegens aansprakelijkheid, met inbegrip van productaansprakelijkheid die de Klant zou oplopen ten opzichten van haar klanten in verband met de Producten.

  1. Klachten van de Klant over de Producten, zoals voorzien in de artikels 9.2 en 9.3 hierboven, schorten in geen geval de betalingsverplichting op.

  2. Indien een klacht binnen de termijnen en voorwaarden zoals hierboven uiteengezet, ontvankelijk blijkt te zijn, zal SINELCO naar eigen goeddunken zo snel mogelijk overgaan tot (i) levering van de ontbrekende producten,(ii) herstelling of vervanging van beschadigde, niet-conforme producten of van producten met gebreken, of (iii) terugnemen van de Producten waarop de klacht van toepassing is, en de betaalde prijs aan de Klant terugbetalen.

  3. Behoudens een door SINELCO opzettelijke begane fout en afgezien van de andere gevallen zoals opgesomd in dit artikel 9, wijst SINELCO elke verantwoordelijkheid af en kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Klant of diens klanten anders dan de door SINELCO gekozen maatregel uit artikel 9.5. Elk regresrecht van de Klant in dergelijk geval op SINELCO wordt dan ook uitgesloten.

  4. Behoudens een door SINELCO opzettelijke begane fout, kan SINELCO in geen enkel geval voor winstderving, onrechtstreekse schade (andere dan schade aan het Product) , nadelen of onrechtstreekse, toevallige of navolgende verliezen, verliezen van of door derden, verlies van inkomsten, verlies van producten, contracten, klanten, tijd, gegevens, associaties, marktaandelen, reputatieverlies, commerciële opzeggingen, onderbrekingen of stilstand van handelstransacties en klachten vanwege klanten verantwoordelijk gesteld worden.
  5. De aansprakelijkheid van SINELCO is in elk geval beperkt tot de aankoop waarde van het betrokken Product.
  6. SINELCO wijst elke verantwoordelijkheid omtrent behoorlijk geleverde Producten af, die:
   1. door de Klant op ongeschikte plaatsen opgeslagen werden;

   2. door de Klant (of diens eindklanten) niet in overeenstemming met hun gewone gebruikswijze of in overeenstemming met de instructies van SINELCO gebruikt werden;
   3. zonder voorafgaand akkoord van SINELCO door de Klant veranderd of vervangen werden.

  7. De Klant verplicht zich ertoe om SINELCO te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle klachten of vorderingen ingesteld door derden (met inbegrip van klanten van de Klant) met betrekking tot het gebruik, de verkoop, de levering of elke andere vorm van distributie van de Producten door de Klant.

 

Artikel 10 – Overmacht

  1. Behoudens voor wat de betalingsverplichtingen van de Klant betreft, zoals uiteengezet in artikel 7, kan bij Overmacht geen van de partijen voor het niet-naleven van haar verplichtingen ten opzichte van de andere partij verantwoordelijk gesteld worden.

  2. Indien wegens een geval van Overmacht gedurende een periode van zestig (60) opeenvolgende dagen de uitvoering van het Contract door een der Partijen onmogelijk of buitengewoon bezwarend blijft of redelijkerwijs niet kan verwacht worden, behoudt deze Partij zich het recht voor om het Contract, zonder vereiste van voorafgaandelijke rechterlijke machtiging en zonder recht of vergoeding, op te zeggen.

 

Artikel 11 – Anti-corruptie

  1. De Klant verplicht zich ertoe om het Belgisch recht te respecteren, met inbegrip van, zonder limitatief te zijn, US en EU wetgeving die de rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop van de Producten aan verboden personen of naar bepaalde gebieden verbiedt of inperkt. De Klant erkent dat SINELCO in geen enkel geval ertoe verplicht zal zijn maatregelen te nemen waarvan SINELCO te goeder trouw meent dat zij in overtreding zijn met het toepasselijk recht.
  2. De Klant geeft aan SINELCO de verzekering dat haar aandeelhouders, zaakvoerders, vertegenwoordigers, medewerkers, dochterondernemingen en gevolmachtigden nooit direct of indirect geldsommen of andere voorwerpen van waarde aan ambtenaren, vertegenwoordigers of medewerkers van de regering of van een politieke partij, aan verkozenen of aan kandidaat- verkozenen in verbinding met een Contract tussen SINELCO en de Klant betaald hebben of zullen betalen. De Klant erkent dat uit hoofde van deze clausule met «regeringsambtenaar» eveneens een bediende van een commerciële entiteit bedoeld wordt die door een regeringsorgaan geleid of gecontroleerd wordt. Indien SINELCO redenen heeft om te geloven dat deze clausule door de Klant niet gerespecteerd wordt, zal SINELCO het recht hebben om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten en/of de betalingen die anders ingevolge een Contract tussen SINELCO en de Klant opeisbaar zijn, op te schorten totdat SINELCO informatie ontvangt die het respecteren van deze clausule door de Klant bevestigt. SINELCO zal ten opzichte van de Klant niet verantwoordelijk gehouden worden voor eisen, verliezen of schadevergoeding in verband met haar beslissing om de uitvoering van haar verplichtingen of van betalingen ingevolge deze clausule op te schorten.
  3. In geval van overtreding van de verplichtingen die in het kader van dit artikel 11 door de Klant aanvaard werden, houdt SINELCO zich het recht voor om het Contract, op grond van de eigen overtuiging en niettegenstaande alle andere rechtsmiddelen volgend uit de wet, deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of Contracten tussen SINELCO en de Klant, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder beroep te doen op rechtsmiddelen, op te zeggen. Elke vraag van de Klant voor Levering van Producten in verband met een lopende transactie zal automatisch nietig en zonder gevolg zijn en alle eerder geleverde Producten zullen door de Klant onmiddellijk naar SINELCO teruggestuurd worden. Bovendien verplicht de Klant zich ertoe om SINELCO schadeloos te stellen en SINELCO, haar zaakvoerders, bedienden, gevolmachtigden, dochterondernemingen en procuratiehouders te vrijwaren voor enige aansprakelijkheid ten aanzien van derden wegens eisen, verliezen of schadevergoeding als gevolg van de overtreding en/of de ontbinding van het Contract tussen SINELCO en de Klant zijn en/of van een door SINELCO aanvaarde Annulering. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijke dwingende aansprakelijkheid van SINELCO op basis van productaansprakelijkheid.

Artikel 12 – Ontbinding

  1. SINELCO houdt zich in de volgende gevallen het recht voor, zonder enige aansprakelijkheid t.o.v. de Klant, om het Contact zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder vereiste van voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, onmiddellijk op te zeggen:
   1. Bij elke niet-uitvoering van het Contract door de Klant en, in de mate waarin deze niet-uitvoering ongedaan kan gemaakt worden, indien hieraan

binnen de tien (10) dagen na de aanmaning van de genoemde niet-uitvoering, niet verholpen wordt;

   1. Bij elke procedure die op ondernemingen in moeilijkheden van toepassing is, of duidelijke aanwijzingen van insolvabiliteit,;

   2. Bij het aanduiden van een sekwester, een fiduciair, een vereffenaar of een andere zaakwaarnemer die over elementen van haar handelsfonds, eigendom, activa of gelden volmacht heeft;

   3. Bij een volledige of gedeeltelijke overdracht, sluiting, liquidatie of onvermogen van de Klant;

   4. Bij staking of dreigende staking van de activiteiten van de Klant;

   5. Bij het in beslag nemen van de activa van de Klant;

   6. Van zodra de andere redenen tot opzegging zoals in de Algemene Verkoopsvoorwaarden omschreven, zich voordoen.

   7. Een geval van Overmacht dat een partij belet om haar verplichtingen uit hoofde van het Contract uit te voeren gedurende meer dan (i) zestig (60) dagen.

  1. Indien de Klant een Order opzegt, dient hij aan SINELCO een forfaitaire vergoeding van dertig percent (30%) van de waarde van het Order te betalen, met een minimumbedrag van vijftig (50) EUR per Order. Bij een schade die groter is dan dit bedrag, houdt SINELCO zich het recht voor om het bedrag dat met de werkelijke schade overeenstemt, te eisen.

 

Artikel 13 – Displays en beeldmateriaal

  1. De Klant mag de geleverde SINELCO beelden uit de SINELCO databank uitsluitend gebruiken ter promotie van de door SINELCO geleverde Producten. De beelden mogen enkel toegewezen worden aan SINELCO’s Producten en merken.

  2. De Klant mag de beelden gebruiken voor zolang dat deze beschikbaar zijn gesteld op de SINELCO databank. De Klant dient regelmatig te controleren of de SINELCO beelden die gebruikt zijn nog beschikbaar zijn in de SINELCO databank. SINELCO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het directe of indirecte gebruik van de SINELCO beelden van zodra ze verwijderd zijn uit de SINELCO databank.

 

Artikel 14 – Persoonlijke gegevens

SINELCO zal persoonsgegevens van de Klant verwerken overeenkomstig haar Privacybeleid dat op haar website beschikbaar is.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  1. Het Contract en de Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn aan het Belgisch recht onderworpen met uitsluiting van Boek X titel II en III van het Wetboek Economisch Recht. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980, het Verdrag van Wenen genoemd, is niet van toepassing.

  2. Elk geschil dat uit het Contract of uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ontstaat, zal door de bevoegde rechtbanken in het ambtsgebied van de maatschappelijke zetel van de entiteit van SINELCO beslecht worden, meer specifiek van de entiteit van SINELCO die het Contract met de Klant afgesloten heeft. SINELCO behoudt zich discretionair het recht voor om elk geschil voor de bevoegde rechtbanken in het ambtsgebied van de maatschappelijke zetel van de Klant aanhangig te maken.

  3. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn in het Engels, het Nederlands, het Frans, het Italiaans, het Spaans en het Duits beschikbaar. In geval van tegenspraak tussen de verschillende vertalingen van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, zal enkel de versie opgesteld in het Nederlands en geïnterpreteerd naar Belgisch recht, bindend zijn.

Shop online
design by Claeys Comm