even wachten aub...

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

 

 • INLEIDING

 

Sinelco hecht het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en tot wie u zich kunt wenden voor meer informatie of om uw wettelijke rechten uit te oefenen.

 

Als u ons persoonsgegevens van andere personen verstrekt, bijvoorbeeld van uw medewerkers, dient u deze personen over ons privacybeleid te informeren voor u ons hun persoonsgegevens toevertrouwt. Wij zullen van onze kant al het mogelijke doen om u en deze personen te informeren en te verzekeren dat persoonsgegevens bij ons veilig zijn.

 

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen indien de wetgeving of onze interne procedures dat nodig maken. U kunt de huidige versie van ons privacybeleid te allen tijde raadplegen op onze website www.sinelco.com/privacy.

 

 1. INHOUD VAN ONS PRIVACYBELEID

 

 1. De verwerkingsverantwoordelijke
 2. Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
 3. De verwerkte persoonsgegevens en in voorkomend geval de noodzaak van hun verstrekking
 4. Duur van de verwerking en de bewaring van gegevens
 5. Categorieën van ontvangers en doorgifte van persoonsgegevens
 6. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
 7. Contact opnemen met Sinelco in verband met de gegevensverwerking

 

 

 1. De verwerkingsverantwoordelijke

 

De juridische entiteit die de verwerking van uw persoonsgegevens controleert is Sinelco International BVBA. Sinelco International is een Belgische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel in Klein Frankrijkstraat 37, 9600 Ronse, België. Sinelco is bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerd onder het nummer 0400.208.340.

 

Sinelco International BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens omdat het de doeleinden en middelen voor de verwerking heeft bepaald, ook al kan de verwerking gebeuren ten behoeve van ofwel Sinelco International, ofwel een van de volgende gelieerde bedrijven: Sinelco France SAS (Frankrijk) en Sinelco Italiana SRL (Italië).

 

Voor verwerkingen voor wettelijk vereiste doeleinden (zoals de garantie na verkoop), compliance (zoals post marketing toezicht op cosmetische producten) of fiscale of boekhoudkundige doeleinden is Sinelco International BVBA echter niet de enige verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval moeten Sinelco International BVBA en de gelieerde bedrijven samen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden beschouwd.

 

Sinelco International BVBA en de gelieerde bedrijven worden hierna ‘Sinelco’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘wij’ genoemd.

 

 

 

 

 1. Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Sinelco verwerkt persoonsgegevens van zijn klanten en leveranciers, van contactpersonen van zijn klanten en leveranciers en van bezoekers van zijn website voor de volgende doeleinden:

 

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op de verzending van offertes, facturatie, dienst na verkoop, beheer van de klant- of verkooprelatie (ook in de context van e-commerce), alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel;
 2. Verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op direct marketing;
 3. Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, contactpersonen van leveranciers en potentiële leveranciers met het oog op inkoop, dienst na verkoop, beheer van de leveranciersrelatie, alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel;
 4. Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website die de contactpagina invullen, met als enige doel het beantwoorden van het verzoek dat de bezoeker via de contactpagina instuurt.

 

Op sommige websites kunnen wij bovendien cookies gebruiken. Gelieve voor meer informatie over het gebruik van cookies het cookiebeleid op de respectieve website te raadplegen.

 

De rechtsgrond voor deze verwerkingsactiviteiten is respectievelijk:

 

 1. Voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten voor het doeleinde van verkoop;

 

 

 

Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt VI over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

 

 

 1. Voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op direct marketing is onze rechtsgrond ofwel:

 

 

Voor verwerkingsactiviteiten die algemeen als weinig indringend worden beschouwd (bv. met de gewone post verzonden promoties) menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt VI over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

 

Wij kunnen dezelfde rechtsgrond van legitiem belang ook inroepen voor nieuwsbrieven die wij via e-mail naar onze eigen klanten sturen, als wij uw e-mailgegevens rechtstreeks van u hebben ontvangen in de context van een verkoop en wij ze uitsluitend gebruiken voor de promoties van eigen, vergelijkbare producten van Sinelco. Elke nieuwsbrief bevat echter een link waarmee u zich uit de nieuwbrief kunt uitschrijven.

 

Ofwel:

 

 

Voor marketinginitiatieven zoals u opbellen of voor nieuwsbrieven via e-mail die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.

 

Wij zullen uw toestemming vragen op het ogenblik dat wij uw persoonsgegevens ontvangen (bv. tijdens het bezoek van onze vertegenwoordiger aan uw winkel). Normaal gebeurt dat door middel van een mondelinge vraag of een klein menu met verschillende keuzevakjes die u kunt aanvinken:

 

‘Ik wens geïnformeerd te worden over Sinelco, zijn producten en promoties en wil daarom het volgende ontvangen:

[] e-mail nieuwsbrieven

[] telefonische oproepen

 

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken zoals uiteengezet in punt VI hierna.

 

 

 1. Voor de verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, contactpersonen van leveranciers en potentiële leveranciers met het oog op inkoop, dienst na verkoop, beheer van de leveranciersrelatie is onze rechtsgrond:

 

 

 

 

 

Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt VI over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

 

 1. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als dat om wettelijke redenen vereist is (zoals de garantie na verkoop), met het oog op compliance (zoals post marketing toezicht op cosmetische producten) of voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden. De rechtsgrond voor onze verwerking is dan te vinden in de Europese of de nationale wetgeving.

 

 1. Voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website die de contactpagina invullen, met als enige doel het beantwoorden van het verzoek van de bezoeker, is onze rechtsgrond:

 

 

Aangezien u het initiatief hebt genomen om uw verzoek via de contactpagina in te sturen (en wij veronderstellen dat u een antwoord wenst) en het beperkte gebruik dat van uw gegevens wordt gemaakt om u te antwoorden menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt VI over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

 

 

 1. De verwerkte persoonsgegevens en in voorkomend geval de noodzaak van hun verstrekking

 

Voor klanten

 

En in voorkomend geval:

 

 

De persoonsgegevens (1) worden verwerkt voor het doeleinde van verkoop en wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dat doel. De persoonsgegevens (2) worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.

 

De hierboven met een * aangeduide persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

 

Sinelco kan specifieke promoties voorbehouden voor gesegmenteerde klanten, bv. op basis van de aankoopgeschiedenis, de geboortedatum of de wensen van de klant.

 

Voor leveranciers

 

Leveranciers moeten alle bovenstaande informatie verplicht verstrekken. De gegevens worden verwerkt voor het doeleinde van aankoop en wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dat doel.

 

Voor bezoekers van de websites

 

Deze gegevens worden op louter vrijwillige basis verstrekt. Als u echter een verzoek instuurt, moet u uw naam en elektronische contactgegevens invullen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt om passend gevolg te geven aan uw verzoek.

 

 1. Duur van de verwerking en de bewaring van gegevens

 

Voor klanten:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doeleinde van verkoop, zolang u de status van een actieve klant hebt. Dit betekent dat u regelmatig onze producten koopt, onze online winkels bezoekt en/of aan promoties deelneemt. Persoonsgegevens van niet-actieve klanten worden bewaard zolang dat om wettelijke, compliance, fiscale of boekhoudkundige redenen nodig is, of voor de duur waarin uw aankopen aanleiding kunnen geven tot vorderingen.

 

We verwerken uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden totdat u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel, of indien de verwerking steunt op uw toestemming, totdat u uw toestemming intrekt.

 

Voor leveranciers:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang het nodig is in de context van de contracten die wij met u hebben gesloten. Na de beëindiging van onze actieve samenwerking met u, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang dat om wettelijke, compliance, fiscale of boekhoudkundige redenen nodig is.

 

Voor bezoekers van de websites die de contactpagina invullen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang het nodig is om uw verzoek te behandelen en er gevolg aan te geven. Daarna worden de gegevens niet bewaard (tenzij in voorkomend geval in de context van een andere verwerking voor andere doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid).

 

 1. Categorieën van ontvangers en doorgifte van persoonsgegevens

 

Sinelco maakt deel uit van een grotere groep van bedrijven gelieerd aan Sally Beauty Holdings Inc. Persoonsgegevens van klanten en leveranciers kunnen binnen Sally Group worden gedeeld voor de doeleinden van Sinelco zoals uiteengezet onder titel II hierboven:

 

Als deze mededeling van persoonsgegevens een doorgifte inhoudt buiten de Europese Unie, naar een land zonder passend niveau van gegevensbescherming, wat momenteel het geval is met de Verenigde Staten waar ons moederbedrijf gevestigd is, zal Sinelco verzekeren dat er passende contractuele voorzieningen bestaan om uw privacy te beschermen.

 

Naast de mededeling van persoonsgegevens binnen Sally Group kan Sinelco met de volgende categorieën van derde verwerkers samenwerken: leveranciers van IT- en hostingdiensten, consultants en leveranciers van direct-marketingdiensten. Sinelco zal verzekeren dat al zijn verwerkers passende verwerkerscontracten hebben ondertekend.

 

 1. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

 

U beschikt over een aantal wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Sinelco:

 

 

Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen 1 maand na de ontvangst behandelen en u antwoorden. Indien wij uw verzoek wegens om het even welke reden niet kunnen inwilligen, zullen wij u over de reden informeren. Indien we niet in de mogelijkheid zijn om u met zekerheid te identificeren, kunnen we u vragen om een bewijs van uw identiteit te verschaffen als een voorafgaande vereiste om aan uw verzoek tegemoet te komen.

 

 1. Contact opnemen met Sinelco in verband met de gegevensverwerking

 

Om uw rechten onder punt VI uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op ons e-mailadres voor de privacy: privacy@sinelco.com of een brief sturen naar Privacy, Klein Frankrijkstraat 37, 9600 Ronse, België.

 

Bij wijze van alternatief, als u zich uitsluitend wenst uit te schrijven van een nieuwsbrief, of als u niet gebeld wenst te worden, kunt u ook op de uitschrijflink in de nieuwsbrief klikken of de beller vragen u niet meer te bellen.

 

Bij wijze van alternatief, als u een klant bent en uitsluitend uw toestemming in verband met direct marketing wenst te geven of in te trekken, of uw privacy-instellingen wenst aan te passen, dan kan u naar de s-shop surfen en de privacy-instellingen zelf aanpassen via uw e-shop account.

 

Als u daarentegen vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met ons privacybeleid of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, mag u niet aarzelen om contact met ons op te nemen via e-mail (privacy@sinelco.com) of brief naar Sinelco International BVBA, Privacy, Klein Frankrijkstraat 37, 9600 Ronse, België.

 

Als u klachten hebt over de manier waarop Sinelco uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Shop online
design by Claeys Comm